Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania Strony internetowej bossino.pl. Strona Internetowa prowadzona przez Usługodawcę jest platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zawarcia Umowy sprzedaży, na Towary prezentowane przez Sprzedawców.
 2. Stronę prowadzi SALEM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie (20-148), ul. Związkowa 26, NIP: 7123406909, REGON: 386981361, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859038, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 5.000 złotych, zwana dalej Pośrednikiem.
 3. Kontakt z Pośrednikiem odbywa się poprzez:
  Adres poczty elektronicznej: kontakt@bossino.pl
  2. Formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://bossino.pl/pages/kontakt
 • 1. Definicje
 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 8. Sprzedawca - podmiot prowadzący firmę handlową, korzystający z funkcjonalności i zasobów Strony internetowej, dokonujący sprzedaży Towaru i posiadający siedzibę w kraju trzecim. Pełna lista Sprzedawców dostępna jest pod tym linkiem.
 9. Strona Internetowa - oznacza strony internetowe, pod którymi Pośrednik świadczy Usługę Pośrednictwa, działające w domenie https://bossino.pl/
 10. Towar - oznacza produkt przedstawiony za pośrednictwem Strony internetowej .
 11. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Pośrednika przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 12. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Sprzedawcą a Klientem w imieniu i na rzecz którego działa Pośrednik.
 13. Usługi – Usługi świadczone przez Pośrednika na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, nr 827)
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Wszelkie prawa do Strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony internetowej , a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć, zamieszczanych na Stronie Internetowej(za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej , do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Pośrednika.
 2. Pośrednik dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 3. Pośrednik stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony internetowej , zapisywane są przez serwer Pośrednik na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony internetowej  na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Pośrednik wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej .
 4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony internetowej, Strony internetowej  lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Pośrednika, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Pośrednik oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Pośrednika lub Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 • 3. Zamówienia
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowejnie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej  lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony internetowej, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej . Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowejprzycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Klient na adres poczty elektronicznej otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Klient otrzymuje jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.
 • 4. Płatności
 1. Ceny na Stronie Internetowejzamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy;
  2. kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności
 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 • 5 Usługa pośrednictwa
 1. Pośrednik prezentuje na Stronach Internetowych, informacje o Towarach, których zakupu może dokonać w imieniu i na rzecz Klienta.
 2. Umowa między Pośrednikiem a Klientem dotyczy pośrednictwa w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta ze Sprzedawcą.
 3. Umowa o świadczenie Usługi pośrednictwa zostaje zawarta w momencie zawarcia przez Pośrednika Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w imieniu i na rzeczy Klienta (umowa na czas określony)
 4. Pośrednik przyjmuje od Klienta Zamówienie oraz płatność i zawiera w jego imieniu i na jego rzecz Umowę sprzedaży w zakresie wybranych przez Klienta Towarów z Sprzedawcą. W szczególności dokonuje przelewu środków za produkt oraz kosztów dostawy bezpośrednio do Sprzedawcy. Po dokonaniu wymienionych czynności Pośrednik niezwłocznie zleca Sprzedawcy dostarczenie Towaru do Klienta (Usługa Pośrednictwa)
 5. Do prezentowanej w momencie zawarcia umowy pośrednictwa ceny Towaru Pośrednik nie wlicza cła oraz podatku VAT od importu należnego zgodnie z obowiązującymi przepisami od konkretnego Towaru. Do zapłaty ewentualnych należności publicznoprawnych związanych z dokonaniem zakupu w sklepie bossino.pl zobowiązany jest Kupujący.
 6. Pośrednik informuje, iż produkty prezentowane na stronie bossino.pl pochodzą z całego świata. Mając na względzie jak największą satysfakcje Klientów z zakupów, Pośrednik realizuje swoje usługi umożliwiając Klientom dokonywanie bezpiecznych oraz zgodnych z przepisami polskiego prawa zakupów. Mając powyższe na względzie Kupującemu w sklepie przysługują od Sprzedawcy uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z 30 maja 2014 r. o ochronie konsumentów dotyczące prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, oraz z tytułu rękojmi za wady produktu. Wspomniane uprawnienia są realizowane w imieniu i na rzecz Klienta przez Pośrednika w szczególności poprzez:
  1. Wskazanie klientowi adresu Sprzedawcy na który Klient ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru,
  2. Dokonywanie rozliczeń finansowych,
  3. Przyjmowanie od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 7. Pośrednik przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku (e-mail) w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.
 • 6. Dostawa
 1. W sytuacji w której Klient podczas wypełniania formularzu zamówienia poda niewłaściwy adres, Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczony Towar.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Towar pochodzi z poza terytorium Unii Europejskiej, całkowita wartość zamówienia nie zawiera żadnych opłat oraz podatków. Klient może być zobligowany do uiszczenia, w szczególności: opłat lub podatków zgodnie z obowiązującym go prawem lokalnym.
 5. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Europy. Pośrednik przyjmuje na siebie odpowiedzialność w przypadku niedostarczenia Towaru przez Sprzedawcę w terminie szcześćdziesięciu dni od daty złożenia zamówienia.
 6. Pośrednik zamieszcza na Stronie Internetowejinformację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 • 7. Rękojmia
 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Pośrednik jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Pośrednik niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie
   Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Pośrednik jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
   Pośrednik może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Pośrednik.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, koszt dostarczenia pokrywa Pośrednik.
 4. Pośrednik odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 6. Pośrednik a w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 7. Klient może zgłosić Pośrednika reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Pośrednika.
  Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@bossino.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Pośrednik niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 • 8. Zwrot Towaru
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy składając Pośrednikowi oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo na adres poczty elektronicznej: kontakt@bossino.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został umieszczony tutaj: Formularz zwrotu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Pośrednik przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Pośrednik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta.
 7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawca, Pośrednik nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi koszty zwrotu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • 9 Usługi nieodpłatne
 1. Pośrednik świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy
  2. Newsletter
  3. Zamieszczanie opinii
 2. Usługi wskazane w §8 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za wyjątkiem usługi Chat, która świadczona jest w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej .
 3. Pośrednik zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Pośrednika.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Pośrednika.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Pośrednika na Stronie Internetowej . Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Pośrednika. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Pośrednika, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Pośrednika do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 10. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Pośrednika, Klientom publikacji na Stronie Internetowejindywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 11. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej .
 • 10. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści
 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Pośrednika i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Pośrednik nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §8 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów, Usługodawcę oraz Sprzedawców, jak również upoważnia Pośrednika do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §8 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §8 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Pośrednik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §8 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Pośrednika lub Sprzedawców, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Pośrednika lub Sprzedawców; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu, Pośrednik zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §8 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Pośrednik nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 7. Klient udziela nieodpłatnie Pośrednikowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie zamieszczonych przez Klienta na Stronie Internetowej treści, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej . Klient udziela Pośrednikowi licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim na następujących polach eksploatacji:
  1. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie) a także publiczne wyświetlenie
  2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera oraz wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
 • 11. Ochrona danych osobowych
 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
 • 13. Rozwiązanie umowy
 1. Zarówno Klient, jak i Pośrednik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Pośrednik, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 • 14. Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej .
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Pośrednik zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej . Pośrednik poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Pośrednika, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §12.
 5. Umowy z Sprzedawcą oraz z Pośrednikiem zawierane są w języku polskim.